Wie zijn wij

Wij zijn de NV Jette-Clean, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0447.030.636 (“wij” / “ons” / “onze”):

1) Beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens “Privacybeleid”

Wat dekt dit Privacybeleid?

Ons beleid inzake persoonsgegevens (het ”Privacybeleid) heeft tot doel te beschrijven hoe wij voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens, en in het bijzonder aan de bepalingen van de Algemene Verordening voor de bescherming van persoonsgegevens (AVG/GDPR 2016/679).

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens (de “persoonsgegevens”) zeer serieus.

Dit Privacybeleid beschrijft (1) hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en openbaar maken wanneer u met ons communiceert, hetzij per post, e-mail, op het internet of anderszins, (2) uw rechten en hoe u die rechten kunt uitoefenen, en (3) de principes voor het bijwerken van dit beleid.

Ons beleid betreffende de cookies (het “Cookiebeleid”) wordt in een apart document gedefinieerd welke beschrijft (1) onze verklaring m.b.t. cookies, en (2) de principes voor het bijwerken van dit beleid.

Wanneer verzamelen we persoonsgegevens ? Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verzamelen de persoonsgegevens die u kiest om ons te verstrekken ; als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt via onze website, houden wij onze correspondentie bij. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we bepaalde gegevens via cookies : de persoonsgegevens die worden verzameld door de cookies die zijn gedefinieerd in ons Cookiebeleid.

Wat zijn de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op een manier die voor u transparant is, en wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die nodig zijn (principe van proportionaliteit) en voor een bepaalde periode (zie onder 1.h).

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

 • Om uw verzoeken te behandelen, en om met u te communiceren via e-mail en eventueel via andere middelen, bijvoorbeeld over evenementen en diensten waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn ; u kunt zich echter te allen tijde uitschrijven voor deze communicaties
 • Om contracten met onze klanten te beheren
 • Om de zakelijk contacten met onze prospecten te beheren
 • Voor de administratie van onze website, ons bedrijf en voor de interne bedrijfsvoering, zoals het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, statistieken en enquêtes
 • Het verbeteren van onze website om ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u wordt gepresenteerd
 • Om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, in het bijzonder om ons in staat te stellen het bewijs van een recht of contract te leveren.

Op welke wettelijke basis is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd ?

Klanten en leveranciers
De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers is onze overeenkomst met hen, die bestaat uit : (1) de contractuele bepalingen tussen de partijen, (2) ons Privacybeleid en (3) ons Cookiebeleid.

Zakelijke contacten
De verwerking van persoonsgegevens van onze zakelijke contacten is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om met hen te communiceren over evenementen en diensten waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn, in overeenstemming met (1) ons Privacybeleid en (2) ons Cookiebeleid.

Derden (personen die noch cliënten, noch leveranciers noch zakelijke contacten zijn)
De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens van derden is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om met hen te communiceren in overeenstemming met (1) ons Privacybeleid en (2) ons Cookiebeleid.

Personeel
De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens van ons personeel is de arbeidsovereenkomst.

Delen we uw persoonsgegevens en geven we ze door aan derden ?

Wij verkopen uw persoonsgegevens aan niemand.

Bescherming van Jette Clean : wij behouden ons het recht voor om (1) alle gegevens in te zien, te lezen, te bewaren en openbaar te maken als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijk of gerechtelijk bevel, (2) onze overeenkomsten met u en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of (3) de rechten, eigendommen of veiligheid van Jette Clean, onze werknemers, onze gebruikers of anderen te beschermen.

Openbaarmaking aan de overheid : In bepaalde omstandigheden kunnen wij verplicht zijn uw persoonsgegevens openbaar te maken om te voldoen aan geldige verzoeken van de overheid, onder meer om te voldoen aan de vereisten van de nationale veiligheid of de wetshandhaving.

Zijn uw persoonsgegevens veilig ?

Wij gebruiken passende technische, organisatorische en administratieve veiligheidsmaatregelen om alle persoonsgegevens die wij in onze papieren en computerbestanden opslaan te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Geen enkele organisatie kan echter volledige veiligheid garanderen : ongeoorloofde manipulatie of gebruik, hardware- of softwarefouten, en andere factoren kunnen de veiligheid van uw persoonsgegevens altijd in gevaar brengen.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens ?

Persoonsgegevens die in klanten- en leveranciersbestanden worden verzameld, worden bewaard voor de wettelijke duur van de contractuele bepalingen. Persoonlijke gegevens van zakelijke contactpersonen en derden worden bewaard tot maximaal 2 jaar na het laatste contact met de persoon.

Aan het einde van de bewaartermijn worden deze persoonsgegevens uit onze computer- en papierbestanden verwijderd, tenzij anders is voorgeschreven door de wet of regelgeving waaraan wij onderworpen zijn, in het bijzonder om ons in staat te stellen het bewijs van een recht of een contract te leveren.

Door het verwijderen van deze persoonlijke gegevens in onze computerbestanden en in de prullenbak bedoelen wij hier de verwijdering van deze persoonlijke gegevens, evenals de vernietiging van het papieren bestand:

Sites van derden

Voor uw gemak kunnen op onze website hyperlinks worden geplaatst die verwijzen naar andere websites.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor het Privacybeleid van sites of bedrijven van derden waarover wij geen controle hebben, en deze Policy Privacybeleid is niet van toepassing op dergelijke sites of bedrijven van derden.

Sites van derden kunnen persoonsgegevens verzamelen naast de persoonsgegevens die wij op onze website verzamelen.  Wij onderschrijven geen enkele van deze sites van derden, noch de diensten of producten die op deze sites van derden worden beschreven of aangeboden, noch enige inhoud die op de sites van derden is opgenomen.  We raden u aan het beleid inzake persoonsgegevens van elke site van derden die u bezoekt te onderzoeken en te lezen om te begrijpen hoe persoonsgegevens die over u worden verzameld, worden gebruikt en beschermd.

2) Wat zijn uw rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens ?

Wat zijn uw rechten ?

NOTA : (in België) als u jonger bent dan 13 jaar, worden uw rechten uitgeoefend door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor u heeft.

Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij als verantwoordelijke voor de verwerking verwerken (de artikels in referte zijn  deze van de Verordening AVG / GDPR 2016/679 – zie ook https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/hoe-u-uw-rechten-kunt-uitoefenen-art-12-avg) :

 1. Intrekking van uw toestemming
  In gevallen waarin de verwerking gebaseerd is op toestemming (artikel 7), kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.
 1. Kopie van uw persoonsgegevens (artikel 15)
  U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken en, als wij dat doen, kunt u ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
 1. Correctie of aanvulling van persoonsgegevens (artikelen 16 en 19)
  U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens die onjuist zijn te corrigeren en om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.
 1. Verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens (artikelen 17 en 19)
  U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen waarvoor de wettelijke voorwaarden voor de verwerking niet of niet meer bestaan.
 1. Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikelen 18 en 19)
  U kunt ons vragen om de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken te beperken.
 1. “Draagbaarheid” van uw persoonsgegevens (artikel 20)
  U kunt een kopie vragen van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt en u kunt ons vragen om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking die u hebt opgegeven.
 1. Verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 21)
  U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
 1. Weigering van de verwerking voor prospectie- of direct marketingdoeleinden (artikel 21, lid 2)
  U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectie- of directmarketingdoeleinden, met inbegrip van profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke prospectie- of directmarketingdoeleinden.
 1. Weigering om onderworpen te zijn aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering (artikel 22)
  U kunt bezwaar maken tegen het feit dat u het onderwerp bent van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering.
 • Klacht (artikel 77)
  Indien nodig kunt u een klacht indienen bij de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact).
 • Rechtsvordering (artikelen 78 79 en 82)
  U kunt besluiten om juridische stappen te ondernemen.

Hoe oefent u uw rechten uit ? – Uw verzoek

U stuurt ons uw verzoek

Om ontvankelijk te zijn, moet uw verzoek ten minste aan de volgende criteria voldoen :

 1. Taal : u moet uw verzoek indienen in een van de landstalen,
 2. Uw identificatie : u identificeert zich op zijn minst met wat wij als een achternaam en een voornaam kunnen beschouwen,
 3. Identificatie van uw verzoek : uw verzoek heeft betrekking tot een van de rechten onder de AVG (GDPR).

Indien aan één van deze 3 criteria niet wordt voldaan, zullen wij u onverwijld antwoorden dat niet aan de 3 criteria wordt voldaan en dat wij uw verzoek niet in behandeling kunnen nemen.

Re 1.   Taal : Als het verzoek wordt gedaan in een niet-ontvankelijke taal, sturen wij u een standaard antwoord op het meest waarschijnlijke adres in het verzoek (e-mail- of postadres) en voegen wij een kopie van ons Privacybeleid toe.

Re 2.   Identificatie : Het is van essentieel belang dat wij u met voldoende zekerheid kunnen identificeren, dus voegt u bij uw verzoek

 • een kopie van uw identiteitskaart, EN/OF
 • een kopie van uw rijbewijs, EN/OF
 • een kopie van uw internationaal paspoort, EN/OF
 • elk ander identiteitsbewijs dat je kiest.

Re 3.   Verzoek : Vervolgens beschrijft u nauwkeurig het doel van uw verzoek, waarbij u desnoods een bewijs van uw verzoek bijvoegt (bijvoorbeeld in het geval van een verzoek om rectificatie).

Indien wij u met voldoende zekerheid kunnen identificeren, EN indien wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn van uw persoonsgegevens, dan zullen wij uw aanvraag behandelen en zullen wij u binnen 1 maand na uw gevalideerde aanvraag een antwoord geven.

Indien nodig kan deze termijn met 2 maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken ; in dat geval zullen wij u binnen 1 maand na uw gevalideerde verzoek op de hoogte stellen van deze verlenging en de redenen voor het uitstel.

Als wij u niet met voldoende zekerheid kunnen identificeren, zullen wij (tenzij uw verzoek complexer is, binnen 1 maand na uw verzoek) reageren door u te vragen ons uw geldige postadres te verstrekken, en indien nodig behouden wij ons het recht voor om u om een aanvullend identificatiebewijs te vragen.

Indien wij van mening zijn dat wij geen persoonsgegevens over u hebben, zullen wij (binnen 1 maand na uw verzoek) antwoorden dat u uw verzoek moet richten aan de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, en zullen wij uw verzoek vervolgens afsluiten.

3) Bijwerkingen en vragen

Bijwerking van ons Privacybeleid

Wij proberen onze diensten in het algemeen en onze website in het bijzonder voortdurend te verbeteren, bijvoorbeeld om rekening te houden met nieuwe doeleinden of veranderingen in de wetgeving ; daarom zullen wij van tijd tot tijd ons beleid inzake persoonsgegevens moeten aanpassen.

De datum van de laatste update vindt u bovenaan dit document.

Heeft u vragen over ons Privacybeleid?

Als u vragen heeft over ons Privacybeleid, kunt u ons een gedetailleerd bericht sturen per post naar ons secretariaat of per e-mail naar ons GDPR e-mailadres, en wij zullen proberen om uw vragen te beantwoorden.